Goda resultat i Hydrohex pilotprojekt om användningen av videomaterial i simundervisningen

Hydrohex utvecklade simundervisningsmaterial för Esbo stads simlärare som arbetar i Alberga simhall.

Målet med projektet Modernizing Sport to Foster a New Active Generation, som genomförs av Esbo stad, är att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att utöva hobbyer samt att öka Esbobornas aktivitet genom att utnyttja digitala fenomen. Målen främjas med exempelvis pilotprojekt som finansieras av Europeiska unionen, och av vilka redan elva inletts.

I pilotprojektet utvecklade Hydrohex simundervisningsmaterial för Esbo stads simlärare som arbetar i Alberga simhall. Simlärarnas individuella behov beaktades genom att man redigerade videorna som fanns till stöd för simlektionerna enligt deras önskemål.

Vad studerades i pilotprojektet?

I pilotprojektet klargjorde man om man på så sätt skulle kunna effektivera interaktionen mellan simlärarna och eleverna under simlektionerna, vilket skulle förbättra kvaliteten på simundervisningen och längden på inlärningstiden. I pilotprojektet följde man skolgruppers simundervisning.

Många barn och ungdomar går och simmar på skolsimningarna. Skoleleverna i Esbo har tillgång till cirka fyra simtimmar om året under lågstadietiden. Således är det viktigt att undervisningstiden kan utnyttjas så effektivt som möjligt.

Enligt en utredning av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund år 2022, har nivån på simkunskaperna sjunkit betydligt, även om simundervisning är en del av läroplanen. Man har gjort avsevärda satsningar på digitaliseringen av undervisningen på 2000-talet, men simundervisningen har inte hängt med i den digitala utvecklingen. Pilotprojektet införde digitala simundervisningsmaterial som en del av simundervisningen.

Videomaterialet gör instruktionerna snabbare och underlättar inlärningen för barn med främmande språk som modersmål

I pilotprojektets mätningar upptäckte man att Hydrohex digitala lösningar minskade antalet störningssituationer under skolgruppernas simlektioner. Man ägnade mer tid till instruktioner och praktisk simträning när Hydrohex utnyttjades i simundervisningen. De som deltog i simtimmarna för skolelever fick alltså mer handledning och upprepade träningsmoment i simundervisningen, jämfört med dem som inte hade tillgång till videomaterialet.

Responsen man fick från eleverna visade att användningen av videomaterial i simundervisningen är meningsfullt och stimulerande, varvid iakttagelsen av rörelserna och färdigheterna lyckades bättre än tidigare.

Speciellt elever med främmande språk som modersmål upplevde att det digitala videomaterialet var till stor hjälp när det gällde att förstå kärnan i simövningarna. Med hjälp av Hydrohex simundervisningsmaterial ordnade man skolsimning även för flyktingbarn som anlänt från Ukraina. Språkneutraliteten i de digitala videorna väckte tacksamhet bland dem som deltog i pilottesten.

Med pilottesten kunde man förbättra simlärarnas välbefinnande i arbetet

Simlärarna som deltog i Hydrohex pilotprojekt berättade att de haft nytta av att använda den digitala lösningen. Utveckling märktes till exempel i välbefinnandet i arbetet, vilket är en viktig iakttagelse med tanke på bristen på arbetskraft i branschen och ansträngande arbetsförhållanden.

Enligt responsen man fick från simlärarna har den lugnande effekten i Hydrohex simundervisningsmaterial minskat sjukfrånvaro i samband med användning av rösten och gjort det betydligt lättare att utföra högklassig simundervisning. Ett mål med Hydrohex pilotprojekt har också varit att fungera som en faktor som underlättar simlärarnas arbete samt en jämlikhetsfrämjande lösning för simgrupper på flera olika nivåer.

Hydrohex VIRTUELLA UNDERVISNINGSMATERIAL

Under projektet skapade vi ett verktyg för siminstruktörer att använda. Detta verktyg är en samling simningsvideor avsedda att hjälpa siminstruktörer i deras arbete.

Läs mer om Hydrohex Swim School Videos här!

Don’t stop here

More To Explore