Hyviä tuloksia uimaopetusvideoiden hyödyntämisestä Espoossa

Hydrohex kehitti uimaopetusmateriaaleja Leppävaaran uimahallissa työskentelevien Espoon kaupungin uimaopettajien käyttöön.

Espoon kaupungin toteuttama Modernizing Sport to Foster a New Active Generation -hanke pyrkii parantamaan kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa sekä lisäämään espoolaisten aktiivisuutta hyödyntämällä digitaalisia ilmiöitä. Hydrohex on yksi kumppaneista, jotka pääsivät pilotoimaan toimintaansa Espoossa kuluneen vuoden aikana.

Pilottiprojektissa Hydrohex kehitti uimaopetusmateriaaleja Leppävaaran uimahallissa työskentelevien Espoon kaupungin uimaopettajien käyttöön. Uimaopettajien yksilölliset tarpeet huomioitiin muokkaamalla uimaopetustilanteessa tukena olevia videoita heidän toiveidensa mukaisesti.

Mitä projektissa selvitettiin?

Pilottihankkeessa selvitettiin, voidaanko näin tehostaa uimaopetustilanteen vuorovaikutusta opettajan ja oppilaiden välillä, joka on omiaan parantamaan uimaopetuksen laatua ja aktiivisen oppimisajan määrää. Pilottiprojektissa seurattiin koululaisryhmien uimaopetusta.

Monet lapset ja nuoret käyvät uimassa koulu-uinneissa. Espoolaisilla koululaisilla on käytössä noin neljä uintituntia vuodessa alakoulun ajan. Näin ollen on tärkeää, että opetusaika voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vuoden 2022 selvityksen mukaan uimataidon taso on laskenut merkittävästi, vaikka uimaopetus on osa opetussuunnitelmaa. Koulutuksen digitalisoimiseen on panostettu 2000-luvulla merkittävästä, mutta uimaopetus ei ole pysynyt digikehityksessä mukana. Pilottiprojekti toi digitaaliset uimaopetusmateriaalit osaksi koulujen uimaopetusta.

Videomateriaali nopeuttaa ohjeiden antamista ja helpottaa vieraskielisten lasten oppimista

Pilottiprojektin mittauksissa havaittiin, että Hydrohexin digitaaliset ratkaisut laskivat häiriötilanteiden määrää koululaisryhmien uimaopetustunneilla. Ohjeiden antoon ja käytännön uimaharjoitteluun käytettiin enemmän aikaa, kun Hydrohexiä hyödynnettiin uimaopetustilanteessa. Koululaisuinteihin osallistuneet saivat siis enemmän ohjeistusta sekä toistoja uimaopetusharjoitteiden parissa verrattuna niihin, joilla videomateriaalia ei ollut käytössä.

Oppilailta saatu palaute osoitti, että videomateriaalin hyödyntäminen uimaopetustilanteessa on mielekästä ja virikkeellistä, jolloin liikkeiden ja taitojen havainnointi onnistui aiempaa sujuvammin.

Erityisesti vieraskieliset oppilaat kokivat digitaalisten videomateriaalien olevan merkittävä apu uimaharjoituksien ydinkohtien ymmärtämisessä. Hydrohexin uimaopetusmateriaalien avulla pidettiin koululaisuintia myös Ukrainasta saapuneille pakolaislapsille. Digitaalisten videoiden kielineutraalius herätti kiitosta pilottiin osallistuneissa.

Pilottikokeilulla saatiin parannettua uimaopettajien työhyvinvointia

Hydrohexin pilottiprojektiin osallistuneet uimaopettajat kertoivat hyötyneensä digitaalisen ratkaisun käytöstä. Kehitystä nähtiin esimerkiksi työhyvinvoinnissa, joka on merkittävä havainto ottaen huomioon alan työvoimapulan ja uimahallin kuormittavat työolosuhteet.

Uimaopettajilta saadun palautteen mukaan Hydrohexin uimaopetusmateriaalien rauhoittava vaikutus on vähentänyt äänen käyttöön liittyviä sairaspoissaoloja, ja helpottanut uimaopetuksen laadukasta toteuttamista merkittävästi. Hydrohexin pilottiprojektin yhtenä tavoitteena onkin ollut toimia uimaopettajien kuormittavaa työtä helpottavana tekijänä, ja monitasoisia uimaopetusryhmiä tasa-arvoistavana ratkaisuna.

Hydrohex Uimaopetusvideot

Projektin aikana tuotimme uimakouluopettajille työkalun, jonka avulla opettamisesta tulee selkeämpää, ja tuntien ohjailu helpottuu. Työkalu on kokoelma uimaopetusvideoita, joita oepttajat voivat käyttää tunnin aikana ohjeiden näyttämiseen.

Lue lisää Hydrohex Uimaopetusvideoista täältä!

Don’t stop here

More To Explore